اطلاعاتی

دینی

دین بهایت

دین بهایی دینی است که در در سال 1863 میلادی توسط میرزا حسین علی نوری
ملقب به بهاءالله اظهار شد و شمار پیروان آن به هشت میلیون میرسند و مرکز آناندین بهایی دینی است که در در سال 1863 میلادی توسط میرزا حسین علی نوری
ملقب به بهاءالله اظهار شد و شمار پیروان آن به هشت میلیون میرسند و مرکز آنان
شهر حیفا یکی از شهرهای مهم اسرائیل میباشد.
بهاییان کسانی هستند ک
دین بهایی دینی است که در در سال 1863 میلادی توسط میرزا حسین علیدد نوری
ملقب به بهاءالله اظهار شد و شمار پیروان آن به هشت میلیون میرسند و مرکز آنان
شهر حیفا یکی از شهرهای مهم اسرائیل میباشد.
بهاییان کسانی هستند که میرزا حسین علی نوری را آخرین فرستاده خداوند شناخته
وبعداز پیامبرانی چون ابراهیم،موسی،زردتشت،مسیح و محمد است و معتقد
هستند تصویر تجلی خداوند است.
اما باید به درستی دانست که این ادعا درست است یا نه.
1-از آنجا که میدانیم خداوند در کتب آسمانی پیش از قرآن خبر از ظهور آخرین پیامبر را
داده است که انجیل از آن به احمد و تورات از آن به محمود یاد میکند ولی کتاب قرآن
بارها تاکید کرده است که محمد آخرین نبی از سلسله ی انبیاء است و با ایشان
دایره ی نبوت کامل وختم میابد.
2-کتاب قرآن بر خلاف کتب آسمانی دیگر تنها کتابی است که دستخوش تغییرات
نشده است و همانطور که میدانید اکنون چند انجیل وجود دارند که در واقع انجیل یک
کتاب است اما خود مسیحیان هم نمیدانند کدام واقعی است البته انجیلهای زیادتری
هم هستند که کلیسای واتیکان آنها تایید نکرده است.اما قرآن کتابی است که روز به
روز حقایق بیشتری را برای امت خود آشکار میکند،صرف نظر از اعجاز ظاهری و
باطنی قرآن.
3-میرزا حسین علی نوری اوایل پیرو مکتب بابی بود و بعد از کشتن سید علی محمد
شیرازی رهبر بابی ها توسط حکومت قاجار مدتی سکوت اختیار کرده و بعد ادعا
میکند که من یظهر الله است یعنی کسی که به امر خداوند ظهور میکند یعنی همان
مهدی موعود و عده ای را دور خود گرداوری میکند و چندی نمی گذرد که ادعای
پیامبری میکند و میگوید از طرف خداوند به پیامبری مبعوث شده است.
معلوم است که کسی که اول پیرو مکتبی بوده و بعد خود را مهدی موعود و سپس
پیامبر می نامد باید چگونه انسانی بوده باشد.
3-زمانی که میرزای ما دین خود را اعلام میدارد همزمان با حضور همه جانبه انگلیس
در ایران است و در آن زمان بودند کسانی که با آوردن آیینهای تازه سعی در ایجاد
تنش میان مردم کوچه و بازار بوده اند،به طوری که برادر میرزای ما هم برای خود
دین تازه ای آورده بود به اسم *ازلی*که متاسفانه در گسترش آن با ناکامی مواجه شد
ه میرزا حسین علی نوری را آخرین فرستاده خداوند شناخته
وبعداز پیامبرانی چون ابراهیم،موسی،زردتشت،مسیح و محمد است و معتقد
هستند تصویر تجلی خداوند است.
اما باید به درستی دانست که این ادعا درست است یا نه.
1-از آنجا که میدانیم خداوند در کتب آسمانی پیش از قرآن خبر از ظهور آخرین پیامبر را
داده است که انجیل از آن به احمد و تورات از آن به محمود یاد میکند ولی کتاب قرآن
بارها تاکید کرده است که محمد آخرین نبی از سلسله ی انبیاء است و با ایشان
دایره ی نبوت کامل وختم میابد.
2-کتاب قرآن بر خلاف کتب آسمانی دیگر تنها کتابی است که دستخوش تغییرات
نشده است و همانطور که میدانید اکنون چند انجیل وجود دارند که در واقع انجیل یک
کتاب است اما خود مسیحیان هم نمیدانند کدام واقعی است البته انجیلهای زیادتری
هم هستند که کلیسای واتیکان آنها تایید نکرده است.اما قرآن کتابی است که روز به
روز حقایق بیشتری را برای امت خود آشکار میکند،صرف نظر از اعجاز ظاهری و
باطنی قرآن.
3-میرزا حسین علی نوری اوایل پیرو مکتب بابی بود و بعد از کشتن سید علی محمد
شیرازی رهبر بابی ها توسط حکومت قاجار مدتی سکوت اختیار کرده و بعد ادعا
میکند که من یظهر الله است یعنی کسی که به امر خداوند ظهور میکند یعنی همان
مهدی موعود و عده ای را دور خود گرداوری میکند و چندی نمی گذرد که ادعای
پیامبری میکند و میگوید از طرف خداوند به پیامبری مبعوث شده است.
معلوم است که کسی که اول پیرو مکتبی بوده و بعد خود را مهدی موعود و سپس
پیامبر می نامد باید چگونه انسانی بوده باشد.
3-زمانی که میرزای ما دین خود را اعلام میدارد همزمان با حضور همه جانبه انگلیس
در ایران است و در آن زمان بودند کسانی که با آوردن آیینهای تازه سعی در ایجاد
تنش میان مردم کوچه و بازار بوده اند،به طوری که برادر میرزای ما هم برای خود
دین تازه ای آورده بود به اسم *ازلی*که متاسفانه در گسترش آن با ناکامی مواجه شد

شهر حیفا یکی از شهرهای مهم اسرائیل میباشد.
بهاییان کسانی هستند که میرزا حسین علی نوری را آخرین فرستاده خداوند شناخته
وبعداز پیامبرانی چون ابراهیم،موسی،زردتشت،مسیح و محمد است و معتقد
هستند تصویر تجلی خداوند است.
اما باید به درستی دانست که این ادعا درست است یا نه.
1-از آنجا که میدانیم خداوند در کتب آسمانی پیش از قرآن خبر از ظهور آخرین پیامبر را
داده است که انجیل از آن به احمد و تورات از آن به محمود یاد میکند ولی کتاب قرآن
بارها تاکید کرده است که محمد آخرین نبی از سلسله ی انبیاء است و با ایشان
دایره ی نبوت کامل وختم میابد.
2-کتاب قرآن بر خلاف کتب آسمانی دیگر تنها کتابی است که دستخوش تغییرات
نشده است و همانطور که میدانید اکنون چند انجیل وجود دارند که در واقع انجیل یک
کتاب است اما خود مسیحیان هم نمیدانند کدام واقعی است البته انجیلهای زیادتری
هم هستند که کلیسای واتیکان آنها تایید نکرده است.اما قرآن کتابی است که روز به
روز حقایق بیشتری را برای امت خود آشکار میکند،صرف نظر از اعجاز ظاهری و
باطنی قرآن.
3-میرزا حسین علی نوری اوایل پیرو مکتب بابی بود و بعد از کشتن سید علی محمد
شیرازی رهبر بابی ها توسط حکومت قاجار مدتی سکوت اختیار کرده و بعد ادعا
میکند که من یظهر الله است یعنی کسی که به امر خداوند ظهور میکند یعنی همان
مهدی موعود و عده ای را دور خود گرداوری میکند و چندی نمی گذرد که ادعای
پیامبری میکند و میگوید از طرف خداوند به پیامبری مبعوث شده است.
معلوم است که کسی که اول پیرو مکتبی بوده و بعد خود را مهدی موعود و سپس
پیامبر می نامد باید چگونه انسانی بوده باشد.
3-زمانی که میرزای ما دین خود را اعلام میدارد همزمان با حضور همه جانبه انگلیس
در ایران است و در آن زمان بودند کسانی که با آوردن آیینهای تازه سعی در ایجاد
تنش میان مردم کوچه و بازار بوده اند،به طوری که برادر میرزای ما هم برای خود
دین تازه ای آورده بود به اسم *ازلی*که متاسفانه در گسترش آن با ناکامی مواجه شد
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 22:24  توسط علی آرزومند  |